Ranking van Thomas Avila Lutke Schipholt
269 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 26-03-2016
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 26-03-2016
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
31. Zomertaling  ·  Anas querquedula
32. Slobeend  ·  Anas clypeata
33. Siberische Taling  ·  Anas formosa 20-02-2017
34. Krakeend  ·  Anas strepera
35. Smient  ·  Anas penelope
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

51. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

52. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

53. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

54. Waterral  ·  Rallus aquaticus
55. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
56. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
57. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

58. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

59. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
60. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
67. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

68. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
69. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

70. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

71. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
72. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

73. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

74. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
75. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

76. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
77. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
78. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
79. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
80. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
81. Kievit  ·  Vanellus vanellus
82. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

83. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
84. Wulp  ·  Numenius arquata
85. Grutto  ·  Limosa limosa
86. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
87. Steenloper  ·  Arenaria interpres
88. Grote Kanoet  ·  Calidris tenuirostris 15-05-2016
89. Kanoet  ·  Calidris canutus
90. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
91. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
92. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
93. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii 16-09-2016
98. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
99. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
100. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
101. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Witgat  ·  Tringa ochropus
104. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
105. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
106. Bosruiter  ·  Tringa glareola
107. Tureluur  ·  Tringa totanus
108. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
109. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
110. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

111. Kleine Alk  ·  Alle alle
112. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

113. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
114. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

115. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
116. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
117. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
118. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
119. Stormmeeuw  ·  Larus canus
120. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
121. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
122. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
123. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
124. Amerikaanse Zilvermeeuw  ·  Larus smithsonianus 20-02-2017
125. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
126. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
127. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
128. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
129. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
130. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
131. Visdief  ·  Sterna hirundo
132. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
133. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

134. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

135. Wespendief  ·  Pernis apivorus
136. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
137. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 21-05-2016
138. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
139. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
140. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
141. Sperwer  ·  Accipiter nisus
142. Havik  ·  Accipiter gentilis
143. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
144. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
145. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
146. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
147. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

148. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

149. Steenuil  ·  Athene vidalii
150. Ransuil  ·  Asio otus
151. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

152. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

153. Draaihals  ·  Jynx torquilla
154. Groene Specht  ·  Picus viridis
155. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
156. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

157. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
158. Smelleken  ·  Falco columbarius
159. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
160. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

161. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

162. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 25-02-2017
163. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
164. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 19-06-2017
165. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

166. Ekster  ·  Pica pica
167. Gaai  ·  Garrulus glandarius
168. Kauw  ·  Corvus monedula
169. Roek  ·  Corvus frugilegus
170. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
171. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
172. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

173. Goudhaan  ·  Regulus regulus
174. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

175. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
176. Koolmees  ·  Parus major
177. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
178. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
179. Matkop  ·  Poecile montanus
180. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

181. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

182. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
183. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
184. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

185. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
186. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
187. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
188. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

189. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

190. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

191. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
192. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
193. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
194. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
195. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
196. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 30-04-2017
197. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

198. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
199. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
200. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
201. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans 09-09-2017
202. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

203. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

204. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
205. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum 11-06-2016
206. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
207. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
208. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

209. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

210. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

211. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

212. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

213. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
214. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

215. Beflijster  ·  Turdus torquatus
216. Merel  ·  Turdus merula
217. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
218. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
219. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
220. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
221. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
222. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
223. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
224. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
225. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
226. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 15-10-2016
227. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
228. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
229. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
230. Rode Rotslijster  ·  Monticola saxatilis 04-05-2017
231. Paapje  ·  Saxicola rubetra
232. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
233. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
234. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

235. Heggenmus  ·  Prunella modularis
236. Bergheggenmus  ·  Prunella montanella 21-10-2016

mussen  ·  Passeridae

237. Huismus  ·  Passer domesticus
238. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

239. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
240. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
241. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
242. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
243. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
244. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
245. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
246. Duinpieper  ·  Anthus campestris
247. Boompieper  ·  Anthus trivialis
248. Graspieper  ·  Anthus pratensis
249. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
250. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
251. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

252. Keep  ·  Fringilla montifringilla
253. Vink  ·  Fringilla coelebs
254. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
255. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
256. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
257. Groenling  ·  Chloris chloris
258. Kneu  ·  Linaria cannabina
259. Frater  ·  Linaria flavirostris
260. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
261. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
262. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
263. Putter  ·  Carduelis carduelis
264. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
265. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

266. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
267. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
268. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
269. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
270. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 19-12-2016
271. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
272. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thomas Avila Lutke Schipholt met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Bergheggenmus211
Grote Kanoet264
Struikrietzanger274
Kleine Klapekster316
Bairds Strandloper320
Siberische Taling328
Roodstuitzwaluw331
Siberische Tjiftjaf334
Roodkeelnachtegaal337
Bruine Klauwier342
Roodkeelpieper343
Witkopgors344
Vale Gier345
Woestijntapuit345
Blauwstaart346
Duinpieper346
Kleine Topper347
Iberische Tjiftjaf349
Pallas' Boszanger350
Kleine Alk351

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thomas Avila Lutke Schipholt niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Purperreiger370
Snor370
Bosuil367
Flamingo366
Kleine Bonte Specht366
Grauwe Kiekendief365
Grote Karekiet364
Koereiger364
Middelste Bonte Specht364
Reuzenstern364
IJsduiker363
Witoogeend363
Witwangstern363
Poelruiter362
Dwerggans361
Alk360
Oehoe360
Roodpootvalk360
Rosse Franjepoot360
Sneeuwgans360

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thomas Avila Lutke Schipholt per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,12,7

20177
201612

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.