Ranking van Thijs Plessen
166 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Topper  ·  Aythya marila
21. Zomertaling  ·  Anas querquedula
22. Slobeend  ·  Anas clypeata
23. Krakeend  ·  Anas strepera
24. Smient  ·  Anas penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

28. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
29. Fuut  ·  Podiceps cristatus
30. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
31. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

32. Holenduif  ·  Columba oenas
33. Houtduif  ·  Columba palumbus
34. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

35. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

36. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

37. Waterral  ·  Rallus aquaticus
38. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
39. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
40. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

41. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

42. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
43. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

44. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
45. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
46. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
47. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
48. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

49. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

50. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

51. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

52. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
53. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

54. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
55. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
56. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
57. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

58. Wulp  ·  Numenius arquata
59. Grutto  ·  Limosa limosa
60. Steenloper  ·  Arenaria interpres
61. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
62. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
63. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
64. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
65. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
66. Witgat  ·  Tringa ochropus
67. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
68. Bosruiter  ·  Tringa glareola
69. Tureluur  ·  Tringa totanus
70. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
71. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
72. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

73. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
74. Stormmeeuw  ·  Larus canus
75. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
76. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
77. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
78. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
79. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

80. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

81. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
82. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
83. Sperwer  ·  Accipiter nisus
84. Havik  ·  Accipiter gentilis
85. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
86. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

87. Steenuil  ·  Athene vidalii

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

88. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

89. Groene Specht  ·  Picus viridis
90. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
91. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
92. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
93. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

94. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
95. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
96. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
97. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

98. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

99. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
100. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

101. Ekster  ·  Pica pica
102. Gaai  ·  Garrulus glandarius
103. Kauw  ·  Corvus monedula
104. Roek  ·  Corvus frugilegus
105. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

106. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

107. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
108. Koolmees  ·  Parus major
109. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
110. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

111. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
112. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

113. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
114. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
115. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

116. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

117. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

118. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
119. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

120. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
121. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
122. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
123. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

124. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

125. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
126. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
127. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
128. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

129. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

130. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

131. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

132. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

133. Merel  ·  Turdus merula
134. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
135. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
136. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
137. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
138. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
139. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
140. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
141. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
142. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
143. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
144. Paapje  ·  Saxicola rubetra
145. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
146. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

147. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

148. Huismus  ·  Passer domesticus
149. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

150. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
151. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
152. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
153. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
154. Boompieper  ·  Anthus trivialis
155. Graspieper  ·  Anthus pratensis
156. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

157. Vink  ·  Fringilla coelebs
158. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
159. Groenling  ·  Chloris chloris
160. Kneu  ·  Linaria cannabina
161. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
162. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
163. Putter  ·  Carduelis carduelis
164. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

165. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
166. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pieper377
Roodpootvalk377
Zwarte Ooievaar378
Grote Barmsijs380
IJsduiker382
Bokje383
Grote Zee-eend383
Kleine Bonte Specht383
Wielewaal383
Cetti's Zanger384
Kleine Barmsijs384
Middelste Bonte Specht384
Zwarte Specht384
Braamsluiper385
Houtsnip385
Kleine Strandloper385
Kuifduiker385
Casarca386
Geelgors386
Grauwe Klauwier386

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Baardman388
Eider388
Grote Stern388
Kanoet388
Regenwulp388
Roodhalsfuut388
Rosse Grutto388
Vuurgoudhaan388
Zilverplevier388
Appelvink387
Glanskop387
Jan-van-gent387
Middelste Zaagbek387
Oeverpieper387
Raaf387
Sprinkhaanzanger387
Zwarte Mees387
Zwarte Ruiter387
Zwartkopmeeuw387
Kraanvogel386

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.