Ranking van Thijs Plessen
158 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
12. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
15. Krooneend  ·  Netta rufina
16. Tafeleend  ·  Aythya ferina
17. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
18. Topper  ·  Aythya marila
19. Zomertaling  ·  Anas querquedula
20. Slobeend  ·  Anas clypeata
21. Krakeend  ·  Anas strepera
22. Smient  ·  Anas penelope
23. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
24. Pijlstaart  ·  Anas acuta
25. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Fuut  ·  Podiceps cristatus
28. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

32. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

33. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Waterral  ·  Rallus aquaticus
35. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
36. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
37. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

38. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

39. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
40. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

41. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
44. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
45. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

46. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

47. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

48. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

49. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
50. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

51. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
52. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
53. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

54. Wulp  ·  Numenius arquata
55. Grutto  ·  Limosa limosa
56. Steenloper  ·  Arenaria interpres
57. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
58. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
59. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
60. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
61. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
62. Witgat  ·  Tringa ochropus
63. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
64. Bosruiter  ·  Tringa glareola
65. Tureluur  ·  Tringa totanus
66. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
67. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

68. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
69. Stormmeeuw  ·  Larus canus
70. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
71. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
72. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
73. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

74. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

75. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
76. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
77. Sperwer  ·  Accipiter nisus
78. Havik  ·  Accipiter gentilis
79. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
80. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

81. Steenuil  ·  Athene vidalii

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

82. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

83. Groene Specht  ·  Picus viridis
84. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
85. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
86. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
87. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

88. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
89. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
90. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
91. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

92. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
93. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

94. Ekster  ·  Pica pica
95. Gaai  ·  Garrulus glandarius
96. Kauw  ·  Corvus monedula
97. Roek  ·  Corvus frugilegus
98. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

99. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

100. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
101. Koolmees  ·  Parus major
102. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
103. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

104. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
105. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

106. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
107. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
108. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

109. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

110. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

111. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
112. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

113. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
114. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
115. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
116. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

117. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
118. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
119. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
120. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

121. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

122. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

123. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

124. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

125. Merel  ·  Turdus merula
126. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
127. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
128. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
129. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
130. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
131. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
132. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
133. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
134. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
135. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
136. Paapje  ·  Saxicola rubetra
137. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
138. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

139. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

140. Huismus  ·  Passer domesticus
141. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

142. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
143. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
144. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
145. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
146. Boompieper  ·  Anthus trivialis
147. Graspieper  ·  Anthus pratensis
148. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

149. Vink  ·  Fringilla coelebs
150. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
151. Groenling  ·  Chloris chloris
152. Kneu  ·  Linaria cannabina
153. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
154. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
155. Putter  ·  Carduelis carduelis
156. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

157. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
158. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pieper366
Roodpootvalk366
Zwarte Ooievaar367
Middelste Bonte Specht368
Grote Barmsijs369
Bokje371
IJsduiker371
Kleine Bonte Specht372
Cetti's Zanger373
Kleine Barmsijs373
Zwarte Specht373
Braamsluiper374
Grauwe Klauwier374
Porseleinhoen374
Steenuil374
Boomvalk375
Bosrietzanger375
Casarca375
Geelgors375
Kleine Strandloper375

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Baardman377
Bontbekplevier377
Eider377
Grote Stern377
Kanoet377
Regenwulp377
Roodhalsfuut377
Rosse Grutto377
Vuurgoudhaan377
Zilverplevier377
Zwarte Stern377
Glanskop376
Jan-van-gent376
Middelste Zaagbek376
Oeverpieper376
Raaf376
Snor376
Zwarte Mees376
Zwarte Ruiter376
Zwarte Zee-eend376

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.