Ranking van Thijs Plessen
172 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
12. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
13. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
14. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
15. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
16. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
17. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
18. Krooneend  ·  Netta rufina
19. Tafeleend  ·  Aythya ferina
20. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
21. Topper  ·  Aythya marila
22. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
23. Slobeend  ·  Spatula clypeata
24. Krakeend  ·  Mareca strepera
25. Smient  ·  Mareca penelope
26. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
27. Pijlstaart  ·  Anas acuta
28. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

29. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
30. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
31. Fuut  ·  Podiceps cristatus
32. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
33. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

34. Holenduif  ·  Columba oenas
35. Houtduif  ·  Columba palumbus
36. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

37. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

38. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

39. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

40. Waterral  ·  Rallus aquaticus
41. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
42. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
43. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

44. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

45. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
46. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

47. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
48. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
49. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
50. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
51. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

52. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

53. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

54. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

55. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
56. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

57. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
58. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
59. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
60. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

61. Wulp  ·  Numenius arquata
62. Grutto  ·  Limosa limosa
63. Steenloper  ·  Arenaria interpres
64. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
65. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
66. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
67. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
68. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
69. Witgat  ·  Tringa ochropus
70. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
71. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
72. Bosruiter  ·  Tringa glareola
73. Tureluur  ·  Tringa totanus
74. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
75. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
76. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

77. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
78. Stormmeeuw  ·  Larus canus
79. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
80. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
81. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
82. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
83. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

84. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

85. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
86. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
87. Sperwer  ·  Accipiter nisus
88. Havik  ·  Accipiter gentilis
89. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
90. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

91. Steenuil  ·  Athene vidalii
92. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

93. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

94. Groene Specht  ·  Picus viridis
95. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
96. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
97. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
98. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

99. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
100. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
101. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
102. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

103. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

104. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
105. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

106. Ekster  ·  Pica pica
107. Gaai  ·  Garrulus glandarius
108. Kauw  ·  Corvus monedula
109. Roek  ·  Corvus frugilegus
110. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
111. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

112. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

113. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
114. Koolmees  ·  Parus major
115. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
116. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

117. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
118. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

119. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
120. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
121. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

122. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

123. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

124. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
125. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

126. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
127. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
128. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
129. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

130. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

131. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
132. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
133. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
134. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

135. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

136. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

137. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

138. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

139. Merel  ·  Turdus merula
140. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
141. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
142. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
143. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
144. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
145. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
146. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
147. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
148. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
149. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
150. Paapje  ·  Saxicola rubetra
151. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
152. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

153. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

154. Huismus  ·  Passer domesticus
155. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

156. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
157. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
158. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
159. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
160. Boompieper  ·  Anthus trivialis
161. Graspieper  ·  Anthus pratensis
162. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

163. Vink  ·  Fringilla coelebs
164. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
165. Groenling  ·  Chloris chloris
166. Kneu  ·  Linaria cannabina
167. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
168. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
169. Putter  ·  Carduelis carduelis
170. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

171. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
172. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pieper408
Roodpootvalk414
Zwarte Ooievaar416
Grote Barmsijs417
Kleine Barmsijs420
IJsduiker421
Nachtzwaluw421
Grote Zee-eend422
Middelste Bonte Specht422
Porseleinhoen422
Wielewaal423
Bokje424
Kleine Bonte Specht424
Kuifduiker424
Steenuil424
Braamsluiper425
Casarca425
Grauwe Klauwier425
Kleine Strandloper425
Roodhalsgans425

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Baardman430
Eider429
Oeverpieper429
Patrijs429
Vuurgoudhaan429
Appelvink428
Grote Stern428
Zwartkopmeeuw428
Glanskop427
Jan-van-gent427
Kanoet427
Ransuil427
Regenwulp427
Rosse Grutto427
Ruigpootbuizerd427
Zilverplevier427
Zwarte Mees427
Middelste Zaagbek426
Nachtegaal426
Paarse Strandloper426

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.