Ranking van Thijs Plessen
168 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Topper  ·  Aythya marila
21. Zomertaling  ·  Anas querquedula
22. Slobeend  ·  Anas clypeata
23. Krakeend  ·  Anas strepera
24. Smient  ·  Anas penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

28. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
29. Fuut  ·  Podiceps cristatus
30. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
31. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

32. Holenduif  ·  Columba oenas
33. Houtduif  ·  Columba palumbus
34. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

35. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

36. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

37. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

38. Waterral  ·  Rallus aquaticus
39. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
40. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
41. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

42. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

43. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
44. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

45. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
46. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
47. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
48. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
49. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

50. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

51. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

52. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

53. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
54. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

55. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
56. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
57. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
58. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

59. Wulp  ·  Numenius arquata
60. Grutto  ·  Limosa limosa
61. Steenloper  ·  Arenaria interpres
62. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
63. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
64. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
65. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
66. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
67. Witgat  ·  Tringa ochropus
68. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
69. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
70. Bosruiter  ·  Tringa glareola
71. Tureluur  ·  Tringa totanus
72. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
73. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
74. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

75. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
76. Stormmeeuw  ·  Larus canus
77. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
78. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
79. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
80. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
81. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

82. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

83. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
84. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
85. Sperwer  ·  Accipiter nisus
86. Havik  ·  Accipiter gentilis
87. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
88. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

89. Steenuil  ·  Athene vidalii

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

90. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

91. Groene Specht  ·  Picus viridis
92. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
93. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
94. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
95. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

96. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
97. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
98. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
99. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

100. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

101. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
102. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

103. Ekster  ·  Pica pica
104. Gaai  ·  Garrulus glandarius
105. Kauw  ·  Corvus monedula
106. Roek  ·  Corvus frugilegus
107. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

108. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

109. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
110. Koolmees  ·  Parus major
111. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
112. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

113. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
114. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

115. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
116. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
117. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

118. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

119. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

120. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
121. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

122. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
123. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
124. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
125. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

126. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

127. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
128. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
129. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
130. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

131. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

132. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

133. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

134. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

135. Merel  ·  Turdus merula
136. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
137. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
138. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
139. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
140. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
141. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
142. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
143. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
144. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
145. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
146. Paapje  ·  Saxicola rubetra
147. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
148. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

149. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

150. Huismus  ·  Passer domesticus
151. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

152. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
153. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
154. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
155. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
156. Boompieper  ·  Anthus trivialis
157. Graspieper  ·  Anthus pratensis
158. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

159. Vink  ·  Fringilla coelebs
160. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
161. Groenling  ·  Chloris chloris
162. Kneu  ·  Linaria cannabina
163. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
164. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
165. Putter  ·  Carduelis carduelis
166. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

167. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
168. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Grote Pieper379
Roodpootvalk382
Zwarte Ooievaar382
Grote Barmsijs383
IJsduiker385
Nachtzwaluw385
Bokje386
Grote Zee-eend386
Wielewaal386
Kleine Barmsijs387
Kleine Bonte Specht387
Middelste Bonte Specht387
Zwarte Specht387
Braamsluiper388
Cetti's Zanger388
Houtsnip388
Kuifduiker388
Casarca389
Geelgors389
Grauwe Klauwier389

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Baardman391
Eider391
Grote Stern391
Kanoet391
Regenwulp391
Roodhalsfuut391
Rosse Grutto391
Vuurgoudhaan391
Zilverplevier391
Appelvink390
Glanskop390
Jan-van-gent390
Middelste Zaagbek390
Oeverpieper390
Patrijs390
Raaf390
Sprinkhaanzanger390
Zwarte Mees390
Zwartkopmeeuw390
Kraanvogel389

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.