Ranking van Thijs Plessen
153 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
12. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
15. Krooneend  ·  Netta rufina
16. Tafeleend  ·  Aythya ferina
17. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
18. Topper  ·  Aythya marila
19. Zomertaling  ·  Anas querquedula
20. Slobeend  ·  Anas clypeata
21. Krakeend  ·  Anas strepera
22. Smient  ·  Anas penelope
23. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
24. Pijlstaart  ·  Anas acuta
25. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Fuut  ·  Podiceps cristatus
28. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

32. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

33. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Waterral  ·  Rallus aquaticus
35. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
36. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
37. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

38. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
39. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

40. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
41. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
42. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
43. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
44. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

45. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

46. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

47. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

48. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
49. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

50. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
51. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
52. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

53. Wulp  ·  Numenius arquata
54. Grutto  ·  Limosa limosa
55. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
56. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
57. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
58. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
59. Witgat  ·  Tringa ochropus
60. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
61. Bosruiter  ·  Tringa glareola
62. Tureluur  ·  Tringa totanus
63. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
64. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

65. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
66. Stormmeeuw  ·  Larus canus
67. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
68. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
69. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
70. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

71. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

72. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
73. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
74. Sperwer  ·  Accipiter nisus
75. Havik  ·  Accipiter gentilis
76. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
77. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

78. Steenuil  ·  Athene vidalii

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

79. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

80. Groene Specht  ·  Picus viridis
81. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
82. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
83. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
84. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

85. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
86. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
87. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
88. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

89. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
90. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

91. Ekster  ·  Pica pica
92. Gaai  ·  Garrulus glandarius
93. Kauw  ·  Corvus monedula
94. Roek  ·  Corvus frugilegus
95. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

96. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

97. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
98. Koolmees  ·  Parus major
99. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
100. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

101. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
102. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

103. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
104. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
105. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

106. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

107. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

108. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
109. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

110. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
111. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
112. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
113. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

114. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
115. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
116. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
117. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

118. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

119. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

120. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

121. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

122. Merel  ·  Turdus merula
123. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
124. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
125. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
126. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
127. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
128. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
129. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
130. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
131. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
132. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
133. Paapje  ·  Saxicola rubetra
134. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
135. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

136. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

137. Huismus  ·  Passer domesticus
138. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

139. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
140. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
141. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
142. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
143. Boompieper  ·  Anthus trivialis
144. Graspieper  ·  Anthus pratensis
145. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

146. Vink  ·  Fringilla coelebs
147. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
148. Groenling  ·  Chloris chloris
149. Kneu  ·  Linaria cannabina
150. Putter  ·  Carduelis carduelis
151. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

152. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
153. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Thijs Plessen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Roodpootvalk364
Grote Pieper366
Zwarte Ooievaar366
Middelste Bonte Specht367
Bokje370
Kleine Bonte Specht370
Cetti's Zanger371
Zwarte Specht371
Grauwe Klauwier372
Porseleinhoen372
Steenuil372
Boomvalk373
Bosrietzanger373
Braamsluiper373
Casarca373
Geelgors373
Spotvogel373
Tuinfluiter373
Waterpieper373
Boomleeuwerik374

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Thijs Plessen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Baardman375
Bontbekplevier375
Drieteenstrandloper375
Eider375
Grote Stern375
Kanoet375
Oeverpieper375
Regenwulp375
Roodhalsfuut375
Rosse Grutto375
Steenloper375
Vuurgoudhaan375
Zilverplevier375
Zwarte Ruiter375
Zwarte Stern375
Glanskop374
Grauwe Franjepoot374
Jan-van-gent374
Middelste Zaagbek374
Raaf374

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Thijs Plessen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.