Ranking van Timon van den Heuvel
261 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
36. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Kwartelkoning  ·  Crex crex
51. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

55. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
57. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

58. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
59. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

60. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
61. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
62. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
63. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
64. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
65. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
66. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
67. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

68. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
69. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

70. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

71. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
72. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

73. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

74. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

75. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
76. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

77. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
78. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
79. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

83. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
84. Wulp  ·  Numenius arquata
85. Grutto  ·  Limosa limosa
86. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
87. Steenloper  ·  Arenaria interpres
88. Kanoet  ·  Calidris canutus
89. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
90. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
91. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
92. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
93. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
94. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
95. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
96. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
97. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
98. Witgat  ·  Tringa ochropus
99. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
100. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
101. Bosruiter  ·  Tringa glareola
102. Tureluur  ·  Tringa totanus
103. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
104. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
105. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

106. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-10-2018

alken  ·  Alcidae

107. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

108. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
109. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

110. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
111. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
112. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
113. Stormmeeuw  ·  Larus canus
114. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
115. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
116. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
117. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
118. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
119. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
120. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
121. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
122. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
123. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
124. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
125. Visdief  ·  Sterna hirundo
126. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
127. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

128. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

129. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
130. Wespendief  ·  Pernis apivorus
131. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
132. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
133. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
134. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
135. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
136. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
137. Sperwer  ·  Accipiter nisus
138. Havik  ·  Accipiter gentilis
139. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
140. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
141. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
142. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
143. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

144. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

145. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
146. Steenuil  ·  Athene vidalii
147. Ransuil  ·  Asio otus
148. Velduil  ·  Asio flammeus
149. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

150. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

151. Groene Specht  ·  Picus viridis
152. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
153. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
154. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

155. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
156. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
157. Smelleken  ·  Falco columbarius
158. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
159. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

160. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
161. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

162. Ekster  ·  Pica pica
163. Gaai  ·  Garrulus glandarius
164. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
165. Kauw  ·  Corvus monedula
166. Roek  ·  Corvus frugilegus
167. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
168. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
169. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

170. Goudhaan  ·  Regulus regulus
171. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

172. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

173. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
174. Koolmees  ·  Parus major
175. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
176. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
177. Matkop  ·  Poecile montanus
178. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

179. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

180. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
181. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
182. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 11-04-1990

zwaluwen  ·  Hirundinidae

183. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
184. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
185. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

186. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

187. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

188. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
189. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
190. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
191. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
192. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

193. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
194. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
195. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
196. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
197. Grasmus  ·  Sylvia communis
198. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 14-04-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

199. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

200. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
201. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
202. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
203. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
204. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
205. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

206. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

207. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

208. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

209. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

210. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
211. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

212. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

213. Beflijster  ·  Turdus torquatus
214. Merel  ·  Turdus merula
215. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
216. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
217. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
218. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
219. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
220. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
221. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
222. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
223. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
224. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
225. Paapje  ·  Saxicola rubetra
226. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
227. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
228. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 17-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

229. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

230. Huismus  ·  Passer domesticus
231. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

232. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
233. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
234. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
235. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 21-04-2018
236. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
237. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
238. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
239. Duinpieper  ·  Anthus campestris
240. Boompieper  ·  Anthus trivialis
241. Graspieper  ·  Anthus pratensis
242. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
243. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

244. Keep  ·  Fringilla montifringilla
245. Vink  ·  Fringilla coelebs
246. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
247. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
248. Groenling  ·  Chloris chloris
249. Kneu  ·  Linaria cannabina
250. Frater  ·  Linaria flavirostris
251. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
252. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
253. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
254. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
255. Putter  ·  Carduelis carduelis
256. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
257. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

258. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
259. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
260. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
261. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
262. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Witkeelkwikstaart295
Westelijke Baardgrasmus298
Waterrietzanger372
Sperweruil379
Vale Gier383
Griel384
Duinpieper386
Kuifleeuwerik387
Steppevorkstaartplevier387
Grijze Wouw388
Kleine Trap396
Ralreiger396
Woestijntapuit396
Buidelmees397
Notenkraker400
Grote Kruisbek403
Humes Bladkoning403
Kwartelkoning403
Roze Spreeuw403
Middelste Jager404

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Sprinkhaanzanger418
Nachtegaal417
Wielewaal417
Kleine Rietgans415
Middelste Bonte Specht415
IJsduiker414
Strandleeuwerik414
Nachtzwaluw413
Draaihals411
Drieteenmeeuw411
Rosse Franjepoot411
Strandplevier411
Witbuikrotgans411
Grote Jager410
Oehoe410
IJsgors409
Kwak409
Poelruiter409
Gestreepte Strandloper408
Roodmus408

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,2,1

19901
20131
20152
20161
20173
20182
20191

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.