Ranking van Timon van den Heuvel
261 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 13-10-2019
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Krakeend  ·  Mareca strepera
32. Smient  ·  Mareca penelope
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
37. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

38. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Kwartelkoning  ·  Crex crex
52. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
53. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
54. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

55. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

56. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

57. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
58. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

59. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
60. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

61. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
62. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
63. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
64. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
65. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
66. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
67. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
68. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

69. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
70. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

71. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

72. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

74. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
81. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
82. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
83. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

84. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
85. Wulp  ·  Numenius arquata
86. Grutto  ·  Limosa limosa
87. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
88. Steenloper  ·  Arenaria interpres
89. Kanoet  ·  Calidris canutus
90. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
91. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
92. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
93. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
94. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
95. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
96. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
97. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
98. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
99. Witgat  ·  Tringa ochropus
100. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
101. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
102. Bosruiter  ·  Tringa glareola
103. Tureluur  ·  Tringa totanus
104. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
105. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
106. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

107. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-10-2018

alken  ·  Alcidae

108. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

109. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
110. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

111. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
112. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
113. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
114. Stormmeeuw  ·  Larus canus
115. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
116. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
117. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
118. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
119. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
120. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
121. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
122. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
123. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
124. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
125. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
126. Visdief  ·  Sterna hirundo
127. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
128. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

129. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

130. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
131. Wespendief  ·  Pernis apivorus
132. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
133. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
134. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
135. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
136. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
137. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
138. Sperwer  ·  Accipiter nisus
139. Havik  ·  Accipiter gentilis
140. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
141. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
142. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
143. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
144. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

145. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

146. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
147. Steenuil  ·  Athene vidalii
148. Ransuil  ·  Asio otus
149. Velduil  ·  Asio flammeus
150. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

151. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

152. Groene Specht  ·  Picus viridis
153. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
154. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
155. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

156. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
157. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
158. Smelleken  ·  Falco columbarius
159. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
160. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

161. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
162. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

163. Ekster  ·  Pica pica
164. Gaai  ·  Garrulus glandarius
165. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
166. Kauw  ·  Corvus monedula
167. Roek  ·  Corvus frugilegus
168. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
169. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
170. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

171. Goudhaan  ·  Regulus regulus
172. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

173. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

174. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
175. Koolmees  ·  Parus major
176. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
177. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
178. Matkop  ·  Poecile montanus
179. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

180. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

181. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
182. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
183. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 11-04-1990

zwaluwen  ·  Hirundinidae

184. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
185. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
186. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

187. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

188. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

189. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
190. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
191. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
192. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
193. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

194. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
195. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
196. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
197. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
198. Grasmus  ·  Sylvia communis
199. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 14-04-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

200. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

201. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
202. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
203. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
204. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
205. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
206. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

207. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

208. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

209. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

210. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

211. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
212. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

213. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

214. Beflijster  ·  Turdus torquatus
215. Merel  ·  Turdus merula
216. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
217. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
218. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
219. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
220. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
221. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
222. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
223. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
224. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
225. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
226. Paapje  ·  Saxicola rubetra
227. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
228. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
229. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 17-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

230. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

231. Huismus  ·  Passer domesticus
232. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

233. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
234. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
235. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
236. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 21-04-2018
237. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
238. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
239. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
240. Duinpieper  ·  Anthus campestris
241. Boompieper  ·  Anthus trivialis
242. Graspieper  ·  Anthus pratensis
243. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
244. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

245. Keep  ·  Fringilla montifringilla
246. Vink  ·  Fringilla coelebs
247. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
248. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
249. Groenling  ·  Chloris chloris
250. Kneu  ·  Linaria cannabina
251. Frater  ·  Linaria flavirostris
252. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
253. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
254. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
255. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
256. Putter  ·  Carduelis carduelis
257. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
258. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

259. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
260. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
261. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
262. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
263. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Baardgrasmus298
Witkeelkwikstaart299
Waterrietzanger374
Sperweruil380
Vale Gier384
Griel386
Duinpieper387
Steppevorkstaartplevier390
Grijze Wouw393
Woestijntapuit398
Buidelmees399
Ralreiger399
Kleine Trap400
Kwartelkoning405
Grote Kruisbek406
Humes Bladkoning406
Notenkraker406
Woudaap407
Dwerggors408
Middelste Jager408

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Sprinkhaanzanger422
Nachtegaal421
Wielewaal420
Middelste Bonte Specht418
IJsduiker417
Kleine Rietgans417
Nachtzwaluw417
Strandleeuwerik417
Drieteenmeeuw416
Grote Jager415
Rosse Franjepoot414
Strandplevier414
Witbuikrotgans414
Alk413
Draaihals413
IJsgors412
Kwak412
Oehoe412
Poelruiter412
Roodmus412

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,2,2

19901
20131
20152
20161
20173
20182
20192

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.