Ranking van Timon van den Heuvel
249 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Zomertaling  ·  Anas querquedula
28. Slobeend  ·  Anas clypeata
29. Krakeend  ·  Anas strepera
30. Smient  ·  Anas penelope
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
35. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

36. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

37. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
38. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
39. Fuut  ·  Podiceps cristatus
40. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
41. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

42. Holenduif  ·  Columba oenas
43. Houtduif  ·  Columba palumbus
44. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
45. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

46. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

47. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Kwartelkoning  ·  Crex crex
50. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
51. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
52. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

53. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

54. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
55. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

56. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

57. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
58. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
59. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
60. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
61. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
62. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
63. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
64. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

65. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
66. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

67. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

68. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
69. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

70. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

71. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

72. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
73. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

74. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
75. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
76. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
77. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
78. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
79. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

80. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
81. Wulp  ·  Numenius arquata
82. Grutto  ·  Limosa limosa
83. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
84. Steenloper  ·  Arenaria interpres
85. Kanoet  ·  Calidris canutus
86. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
87. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
88. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
89. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
90. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
91. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
92. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
93. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
94. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
95. Witgat  ·  Tringa ochropus
96. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
97. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
98. Bosruiter  ·  Tringa glareola
99. Tureluur  ·  Tringa totanus
100. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
101. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
102. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

103. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

104. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
105. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

106. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
107. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
108. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
109. Stormmeeuw  ·  Larus canus
110. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
111. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
112. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
113. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
114. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
115. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
116. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
117. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
118. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
119. Visdief  ·  Sterna hirundo
120. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
121. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

122. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

123. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
124. Wespendief  ·  Pernis apivorus
125. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
126. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
127. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
128. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
129. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
130. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
131. Sperwer  ·  Accipiter nisus
132. Havik  ·  Accipiter gentilis
133. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
134. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
135. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
136. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
137. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

138. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

139. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
140. Steenuil  ·  Athene vidalii
141. Ransuil  ·  Asio otus
142. Velduil  ·  Asio flammeus
143. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

144. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

145. Groene Specht  ·  Picus viridis
146. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
147. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
148. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

149. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
150. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
151. Smelleken  ·  Falco columbarius
152. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
153. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

154. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
155. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

156. Ekster  ·  Pica pica
157. Gaai  ·  Garrulus glandarius
158. Kauw  ·  Corvus monedula
159. Roek  ·  Corvus frugilegus
160. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
161. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
162. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

163. Goudhaan  ·  Regulus regulus
164. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

165. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

166. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
167. Koolmees  ·  Parus major
168. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
169. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
170. Matkop  ·  Poecile montanus
171. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

172. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

173. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
174. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
175. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 11-04-1990

zwaluwen  ·  Hirundinidae

176. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
177. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
178. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

179. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

180. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
181. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
182. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
183. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

184. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
185. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
186. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
187. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
188. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 14-04-2016
189. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

190. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
191. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

192. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
193. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
194. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
195. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
196. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

197. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

198. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

199. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

200. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

201. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
202. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

203. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

204. Beflijster  ·  Turdus torquatus
205. Merel  ·  Turdus merula
206. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
207. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
208. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
209. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
210. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
211. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
212. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
213. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
214. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
215. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
216. Paapje  ·  Saxicola rubetra
217. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
218. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
219. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 17-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

220. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

221. Huismus  ·  Passer domesticus
222. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

223. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
224. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
225. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
226. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 21-04-2018
227. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
228. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
229. Duinpieper  ·  Anthus campestris
230. Boompieper  ·  Anthus trivialis
231. Graspieper  ·  Anthus pratensis
232. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
233. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

234. Keep  ·  Fringilla montifringilla
235. Vink  ·  Fringilla coelebs
236. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
237. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
238. Groenling  ·  Chloris chloris
239. Kneu  ·  Linaria cannabina
240. Frater  ·  Linaria flavirostris
241. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
242. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
243. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
244. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
245. Putter  ·  Carduelis carduelis
246. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
247. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

248. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
249. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
250. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
251. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Baardgrasmus284
Waterrietzanger349
Griel357
Duinpieper359
Vale Gier361
Sperweruil362
Ralreiger363
Grijze Wouw365
Kuifleeuwerik368
Woestijntapuit370
Buidelmees371
Middelste Jager373
Woudaap373
Dwerggors374
Roze Spreeuw375
Slangenarend375
Grote Kruisbek376
Kwartelkoning376
Roodpootvalk377
Steppekiekendief377

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Cetti's Zanger384
Middelste Bonte Specht384
Nachtegaal384
Rouwkwikstaart384
Strandleeuwerik384
Drieteenmeeuw383
Grote Zee-eend383
Kleine Rietgans383
Wielewaal383
Grote Burgemeester382
Grote Karekiet382
IJsduiker382
Nachtzwaluw382
Strandplevier382
Witbuikrotgans382
Rosse Franjepoot381
Alk380
Grote Jager380
IJsgors380
Kleine Burgemeester380

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,1

19901
20131
20152
20161
20173
20181

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.