Ranking van Timon van den Heuvel
243 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
18. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Anas querquedula
27. Slobeend  ·  Anas clypeata
28. Krakeend  ·  Anas strepera
29. Smient  ·  Anas penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
34. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

35. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

36. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
37. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
38. Fuut  ·  Podiceps cristatus
39. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

40. Holenduif  ·  Columba oenas
41. Houtduif  ·  Columba palumbus
42. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
43. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

44. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

45. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

46. Waterral  ·  Rallus aquaticus
47. Kwartelkoning  ·  Crex crex
48. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
49. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
50. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

51. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

52. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
53. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

54. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

55. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
56. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
57. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
58. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
59. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
60. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
61. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

62. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
63. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

64. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

65. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
66. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

67. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

68. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

69. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
70. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

71. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
72. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
73. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
74. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
75. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
76. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

77. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
78. Wulp  ·  Numenius arquata
79. Grutto  ·  Limosa limosa
80. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
81. Steenloper  ·  Arenaria interpres
82. Kanoet  ·  Calidris canutus
83. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
84. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
85. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
86. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
87. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
88. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
89. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
90. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
91. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
92. Witgat  ·  Tringa ochropus
93. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
94. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
95. Bosruiter  ·  Tringa glareola
96. Tureluur  ·  Tringa totanus
97. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
98. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
99. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

100. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

101. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
102. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

103. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
104. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
105. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
106. Stormmeeuw  ·  Larus canus
107. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
108. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
109. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
110. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
111. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
112. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
113. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
114. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
115. Visdief  ·  Sterna hirundo
116. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
117. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

118. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

119. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
120. Wespendief  ·  Pernis apivorus
121. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
122. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
123. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
124. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
125. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
126. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
127. Sperwer  ·  Accipiter nisus
128. Havik  ·  Accipiter gentilis
129. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
130. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
131. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
132. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
133. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

134. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

135. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
136. Steenuil  ·  Athene vidalii
137. Ransuil  ·  Asio otus
138. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

139. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

140. Groene Specht  ·  Picus viridis
141. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
142. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
143. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

144. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
145. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
146. Smelleken  ·  Falco columbarius
147. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
148. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

149. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
150. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

151. Ekster  ·  Pica pica
152. Gaai  ·  Garrulus glandarius
153. Kauw  ·  Corvus monedula
154. Roek  ·  Corvus frugilegus
155. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
156. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
157. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

158. Goudhaan  ·  Regulus regulus
159. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

160. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

161. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
162. Koolmees  ·  Parus major
163. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
164. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
165. Matkop  ·  Poecile montanus
166. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

167. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

168. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
169. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
170. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 11-04-1990

zwaluwen  ·  Hirundinidae

171. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
172. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
173. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

174. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

175. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
176. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
177. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
178. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

179. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
180. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
181. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
182. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
183. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 14-04-2016
184. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

185. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
186. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

187. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
188. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
189. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
190. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
191. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

192. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

193. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

194. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

195. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

196. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
197. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

198. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

199. Beflijster  ·  Turdus torquatus
200. Merel  ·  Turdus merula
201. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
202. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
203. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
204. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
205. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
206. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
207. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
208. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
209. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
210. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
211. Paapje  ·  Saxicola rubetra
212. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
213. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
214. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 17-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

215. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

216. Huismus  ·  Passer domesticus
217. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

218. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
219. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
220. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
221. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
222. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
223. Duinpieper  ·  Anthus campestris
224. Boompieper  ·  Anthus trivialis
225. Graspieper  ·  Anthus pratensis
226. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
227. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

228. Keep  ·  Fringilla montifringilla
229. Vink  ·  Fringilla coelebs
230. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
231. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
232. Groenling  ·  Chloris chloris
233. Kneu  ·  Linaria cannabina
234. Frater  ·  Linaria flavirostris
235. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
236. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
237. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
238. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
239. Putter  ·  Carduelis carduelis
240. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
241. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

242. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
243. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
244. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
245. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Baardgrasmus278
Waterrietzanger339
Griel344
Vale Gier349
Duinpieper350
Sperweruil351
Ralreiger353
Grijze Wouw354
Grote Kruisbek357
Kuifleeuwerik358
Buidelmees360
Middelste Jager362
Kwartelkoning363
Roze Spreeuw363
Dwerggors364
Slangenarend364
Roodpootvalk365
Steppekiekendief366
Bonte Kraai367
Europese Kanarie367

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bosuil372
Cetti's Zanger372
Drieteenmeeuw372
IJseend372
Kleine Rietgans372
Nachtegaal372
Strandleeuwerik372
Grote Burgemeester371
Kuifduiker371
Strandplevier371
Witbuikrotgans371
Grote Jager370
Grote Zee-eend370
IJsduiker370
Rosse Franjepoot370
Rouwkwikstaart370
Wielewaal370
IJsgors369
Alk368
Grote Karekiet368

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,0

20173
20161
20152
20131
19901

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.