Ranking van Timon van den Heuvel
229 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
18. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
19. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Zomertaling  ·  Anas querquedula
26. Slobeend  ·  Anas clypeata
27. Krakeend  ·  Anas strepera
28. Smient  ·  Anas penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

32. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

34. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

39. Holenduif  ·  Columba oenas
40. Houtduif  ·  Columba palumbus
41. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
42. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

43. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

44. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

45. Waterral  ·  Rallus aquaticus
46. Kwartelkoning  ·  Crex crex
47. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
48. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
49. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

50. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

51. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

52. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

53. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
54. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
55. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
56. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
57. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
58. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
59. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

60. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
61. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

62. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

63. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

64. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

65. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

66. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
67. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

68. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
69. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
70. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
71. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
72. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
73. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

74. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
75. Wulp  ·  Numenius arquata
76. Grutto  ·  Limosa limosa
77. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
78. Steenloper  ·  Arenaria interpres
79. Kanoet  ·  Calidris canutus
80. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
81. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
82. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
83. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
84. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
85. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
86. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
87. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
88. Witgat  ·  Tringa ochropus
89. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
90. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
91. Bosruiter  ·  Tringa glareola
92. Tureluur  ·  Tringa totanus
93. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
94. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
95. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

96. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

97. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
98. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
99. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
100. Stormmeeuw  ·  Larus canus
101. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
102. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
103. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
104. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
105. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
106. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
107. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
108. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
109. Visdief  ·  Sterna hirundo
110. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
111. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

112. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

113. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
114. Wespendief  ·  Pernis apivorus
115. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
116. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
117. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
118. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
119. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
120. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
121. Sperwer  ·  Accipiter nisus
122. Havik  ·  Accipiter gentilis
123. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
124. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
125. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
126. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
127. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

128. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

129. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
130. Steenuil  ·  Athene vidalii
131. Ransuil  ·  Asio otus
132. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

133. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

134. Groene Specht  ·  Picus viridis
135. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
136. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
137. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

138. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
139. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
140. Smelleken  ·  Falco columbarius
141. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
142. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

143. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
144. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

145. Ekster  ·  Pica pica
146. Gaai  ·  Garrulus glandarius
147. Kauw  ·  Corvus monedula
148. Roek  ·  Corvus frugilegus
149. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
150. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
151. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

152. Goudhaan  ·  Regulus regulus
153. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

154. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

155. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
156. Koolmees  ·  Parus major
157. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
158. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
159. Matkop  ·  Poecile montanus
160. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

161. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

162. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
163. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

164. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
165. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
166. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

167. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

168. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
169. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
170. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

171. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
172. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
173. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
174. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
175. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 14-04-2016
176. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

177. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
178. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

179. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
180. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
181. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
182. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
183. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

184. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

185. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

186. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

187. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

188. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
189. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

190. Beflijster  ·  Turdus torquatus
191. Merel  ·  Turdus merula
192. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
193. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
194. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
195. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
196. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
197. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
198. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
199. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
200. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
201. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
202. Paapje  ·  Saxicola rubetra
203. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
204. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

205. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

206. Huismus  ·  Passer domesticus
207. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

208. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
209. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
210. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
211. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
212. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
213. Duinpieper  ·  Anthus campestris
214. Boompieper  ·  Anthus trivialis
215. Graspieper  ·  Anthus pratensis
216. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

217. Keep  ·  Fringilla montifringilla
218. Vink  ·  Fringilla coelebs
219. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
220. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
221. Groenling  ·  Chloris chloris
222. Kneu  ·  Linaria cannabina
223. Frater  ·  Linaria flavirostris
224. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
225. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
226. Putter  ·  Carduelis carduelis
227. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
228. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

229. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
230. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
231. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Baardgrasmus277
Waterrietzanger333
Griel342
Grijze Wouw342
Vale Gier345
Duinpieper347
Sperweruil347
Middelste Jager354
Buidelmees355
Kwartelkoning360
Roodpootvalk360
Roze Spreeuw360
Slangenarend360
Steppekiekendief363
Bonte Kraai364
Engelse Kwikstaart364
Witoogeend364
Europese Kanarie365
Kleine Barmsijs365
Koereiger365

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Oeverpieper370
Paarse Strandloper369
Bosuil368
Cetti's Zanger368
Kleine Rietgans368
Nachtegaal368
Strandplevier368
Bladkoning367
Drieteenmeeuw367
Grote Burgemeester367
IJseend367
Roodkeelduiker367
Strandleeuwerik367
Witbuikrotgans367
Grote Zee-eend366
Rouwkwikstaart366
Wielewaal366
Zeekoet366
Grote Karekiet365
Kuifduiker365

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,2

20172
20161
20152
20131

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.