Ranking van Timon van den Heuvel
260 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
21. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
22. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
29. Slobeend  ·  Spatula clypeata
30. Krakeend  ·  Mareca strepera
31. Smient  ·  Mareca penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

35. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
36. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

47. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

48. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

49. Waterral  ·  Rallus aquaticus
50. Kwartelkoning  ·  Crex crex
51. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
52. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
53. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

54. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

55. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

56. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
57. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

58. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

59. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
60. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
61. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
62. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
63. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
64. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
65. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
66. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

67. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
68. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

69. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

70. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
71. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

72. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

73. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

74. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
75. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

76. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
77. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
78. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
79. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
80. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
81. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

82. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
83. Wulp  ·  Numenius arquata
84. Grutto  ·  Limosa limosa
85. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
86. Steenloper  ·  Arenaria interpres
87. Kanoet  ·  Calidris canutus
88. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
89. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
90. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
91. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
92. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
93. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
94. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
95. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
96. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
97. Witgat  ·  Tringa ochropus
98. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
99. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
100. Bosruiter  ·  Tringa glareola
101. Tureluur  ·  Tringa totanus
102. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
103. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
104. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

105. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-10-2018

alken  ·  Alcidae

106. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

107. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
108. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

109. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
110. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
111. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
112. Stormmeeuw  ·  Larus canus
113. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
114. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
115. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
116. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
117. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
118. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
119. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
120. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
121. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
122. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
123. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
124. Visdief  ·  Sterna hirundo
125. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
126. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

127. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

128. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
129. Wespendief  ·  Pernis apivorus
130. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
131. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
132. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
133. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
134. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
135. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
136. Sperwer  ·  Accipiter nisus
137. Havik  ·  Accipiter gentilis
138. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
139. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
140. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
141. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
142. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

143. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

144. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
145. Steenuil  ·  Athene vidalii
146. Ransuil  ·  Asio otus
147. Velduil  ·  Asio flammeus
148. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

149. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

150. Groene Specht  ·  Picus viridis
151. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
152. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
153. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

154. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
155. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
156. Smelleken  ·  Falco columbarius
157. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
158. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

159. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
160. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

161. Ekster  ·  Pica pica
162. Gaai  ·  Garrulus glandarius
163. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
164. Kauw  ·  Corvus monedula
165. Roek  ·  Corvus frugilegus
166. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
167. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
168. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

169. Goudhaan  ·  Regulus regulus
170. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

171. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

172. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
173. Koolmees  ·  Parus major
174. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
175. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
176. Matkop  ·  Poecile montanus
177. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

178. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

179. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
180. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
181. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 11-04-1990

zwaluwen  ·  Hirundinidae

182. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
183. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
184. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

185. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

186. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

187. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
188. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
189. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
190. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
191. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

192. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
193. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
194. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
195. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
196. Grasmus  ·  Sylvia communis
197. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 14-04-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

198. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

199. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
200. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
201. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
202. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
203. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
204. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

205. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

206. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

207. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

208. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

209. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
210. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

211. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

212. Beflijster  ·  Turdus torquatus
213. Merel  ·  Turdus merula
214. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
215. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
216. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
217. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
218. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
219. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
220. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
221. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
222. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
223. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
224. Paapje  ·  Saxicola rubetra
225. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
226. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
227. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 17-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

228. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

229. Huismus  ·  Passer domesticus
230. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

231. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
232. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
233. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
234. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 21-04-2018
235. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
236. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
237. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
238. Duinpieper  ·  Anthus campestris
239. Boompieper  ·  Anthus trivialis
240. Graspieper  ·  Anthus pratensis
241. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
242. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

243. Keep  ·  Fringilla montifringilla
244. Vink  ·  Fringilla coelebs
245. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
246. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
247. Groenling  ·  Chloris chloris
248. Kneu  ·  Linaria cannabina
249. Frater  ·  Linaria flavirostris
250. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
251. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
252. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
253. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
254. Putter  ·  Carduelis carduelis
255. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
256. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

257. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
258. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
259. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
260. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
261. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Witkeelkwikstaart294
Westelijke Baardgrasmus296
Waterrietzanger365
Sperweruil376
Duinpieper378
Griel379
Vale Gier379
Kuifleeuwerik382
Steppevorkstaartplevier382
Grijze Wouw384
Ralreiger390
Kleine Trap391
Woestijntapuit391
Buidelmees392
Notenkraker394
Humes Bladkoning397
Dwerggors398
Roze Spreeuw398
Grote Kruisbek399
Kwartelkoning399

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Sprinkhaanzanger412
Nachtegaal411
Middelste Bonte Specht410
Wielewaal410
Kleine Rietgans409
IJsduiker408
Strandleeuwerik408
Nachtzwaluw407
Draaihals405
Drieteenmeeuw405
Grote Jager405
Rosse Franjepoot405
Witbuikrotgans405
Oehoe404
Strandplevier404
Alk403
Gestreepte Strandloper403
IJsgors403
Poelruiter403
Zwarte Ooievaar403

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,2,1

19901
20131
20152
20161
20173
20182
20191

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.