Ranking van Timon van den Heuvel
261 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 13-10-2019
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
30. Slobeend  ·  Spatula clypeata
31. Krakeend  ·  Mareca strepera
32. Smient  ·  Mareca penelope
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
37. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

38. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

39. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
40. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
41. Fuut  ·  Podiceps cristatus
42. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
43. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

44. Holenduif  ·  Columba oenas
45. Houtduif  ·  Columba palumbus
46. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

48. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

49. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

50. Waterral  ·  Rallus aquaticus
51. Kwartelkoning  ·  Crex crex
52. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
53. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
54. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

55. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

56. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 10-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

57. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
58. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

59. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
60. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

61. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus 01-12-2019

reigers  ·  Ardeidae

62. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
63. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
64. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides 19-08-2017
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

grielen  ·  Burhinidae

75. Griel  ·  Burhinus oedicnemus

scholeksters  ·  Haematopodidae

76. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

77. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
78. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

79. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
80. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
81. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
82. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
83. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
84. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
93. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
94. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
95. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
96. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
97. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
98. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
99. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
100. Witgat  ·  Tringa ochropus
101. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
102. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
103. Bosruiter  ·  Tringa glareola
104. Tureluur  ·  Tringa totanus
105. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
106. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
107. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

108. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 21-10-2018

alken  ·  Alcidae

109. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

110. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
111. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

112. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
113. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
114. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
115. Stormmeeuw  ·  Larus canus
116. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
117. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
118. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
119. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
120. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
121. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
122. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
123. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
124. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
125. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
126. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
127. Visdief  ·  Sterna hirundo
128. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
129. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

130. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

131. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus 06-11-2015
132. Wespendief  ·  Pernis apivorus
133. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
134. Vale Gier  ·  Gyps fulvus 28-06-2015
135. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
136. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
137. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
138. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
139. Sperwer  ·  Accipiter nisus
140. Havik  ·  Accipiter gentilis
141. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
142. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
143. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
144. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
145. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

146. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

147. Sperweruil  ·  Surnia ulula 12-11-2013
148. Steenuil  ·  Athene vidalii
149. Ransuil  ·  Asio otus
150. Velduil  ·  Asio flammeus
151. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

152. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

153. Groene Specht  ·  Picus viridis
154. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
155. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
156. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

157. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
158. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
159. Smelleken  ·  Falco columbarius
160. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
161. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

162. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
163. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

164. Ekster  ·  Pica pica
165. Gaai  ·  Garrulus glandarius
166. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
167. Kauw  ·  Corvus monedula
168. Roek  ·  Corvus frugilegus
169. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
170. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
171. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

172. Goudhaan  ·  Regulus regulus
173. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

174. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

175. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
176. Koolmees  ·  Parus major
177. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
178. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
179. Matkop  ·  Poecile montanus
180. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

181. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

182. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
183. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
184. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 11-04-1990

zwaluwen  ·  Hirundinidae

185. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
186. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
187. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

188. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

189. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

190. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
191. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
192. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
193. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
194. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

195. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
196. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
197. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea 09-02-2017
198. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
199. Grasmus  ·  Sylvia communis
200. Westelijke Baardgrasmus  ·  Sylvia inornata 14-04-2016

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

201. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

202. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
203. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
204. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
205. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
206. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
207. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

208. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

209. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

210. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

211. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

212. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
213. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

214. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

215. Beflijster  ·  Turdus torquatus
216. Merel  ·  Turdus merula
217. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
218. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
219. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
220. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
221. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
222. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
223. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
224. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
225. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
226. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
227. Paapje  ·  Saxicola rubetra
228. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
229. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
230. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 17-11-2017

heggenmussen  ·  Prunellidae

231. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

232. Huismus  ·  Passer domesticus
233. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

234. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
235. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
236. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
237. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 21-04-2018
238. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
239. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
240. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
241. Duinpieper  ·  Anthus campestris
242. Boompieper  ·  Anthus trivialis
243. Graspieper  ·  Anthus pratensis
244. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
245. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

246. Keep  ·  Fringilla montifringilla
247. Vink  ·  Fringilla coelebs
248. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
249. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
250. Groenling  ·  Chloris chloris
251. Kneu  ·  Linaria cannabina
252. Frater  ·  Linaria flavirostris
253. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
254. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
255. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
256. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
257. Putter  ·  Carduelis carduelis
258. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
259. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

260. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
261. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
262. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
263. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
264. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Timon van den Heuvel met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Westelijke Baardgrasmus299
Witkeelkwikstaart301
Waterrietzanger376
Sperweruil382
Vale Gier387
Griel388
Duinpieper389
Steppevorkstaartplevier392
Grijze Wouw397
Woestijntapuit401
Ralreiger403
Buidelmees404
Kleine Trap406
Kwartelkoning407
Humes Bladkoning408
Grote Kruisbek409
Notenkraker409
Middelste Jager411
Slangenarend411
Woudaap411

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Timon van den Heuvel niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Nachtegaal426
Sprinkhaanzanger425
Wielewaal423
Middelste Bonte Specht422
IJsduiker421
Nachtzwaluw421
Strandleeuwerik421
Drieteenmeeuw420
Kleine Rietgans420
Grote Jager419
Witbuikrotgans417
Alk416
Draaihals416
Kwak416
Oehoe416
Rosse Franjepoot416
Strandplevier416
Hop415
IJsgors415
Poelruiter414

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Timon van den Heuvel per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,1,3,2,3,0

19901
20131
20152
20161
20173
20182
20193

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.