Ranking van Jelmer Luyckx
168 soorten + 3 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 04-03-2017
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 21-02-2017
29. Zomertaling  ·  Anas querquedula
30. Slobeend  ·  Anas clypeata
31. Krakeend  ·  Anas strepera
32. Smient  ·  Anas penelope
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

36. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
37. Fuut  ·  Podiceps cristatus
38. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

39. Holenduif  ·  Columba oenas
40. Houtduif  ·  Columba palumbus
41. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

42. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

43. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

44. Waterral  ·  Rallus aquaticus
45. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
46. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

47. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

48. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

49. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
50. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
51. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
52. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
53. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

54. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

55. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

56. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

57. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

58. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
59. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
60. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
61. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
62. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

63. Wulp  ·  Numenius arquata
64. Grutto  ·  Limosa limosa
65. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
66. Steenloper  ·  Arenaria interpres
67. Kanoet  ·  Calidris canutus
68. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
69. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
70. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
71. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
72. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
73. Witgat  ·  Tringa ochropus
74. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
75. Tureluur  ·  Tringa totanus
76. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

77. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
78. Stormmeeuw  ·  Larus canus
79. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
80. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
81. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
82. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
83. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
84. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

85. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

86. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
87. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
88. Sperwer  ·  Accipiter nisus
89. Havik  ·  Accipiter gentilis
90. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
91. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

92. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

93. Ransuil  ·  Asio otus
94. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

95. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

96. Draaihals  ·  Jynx torquilla
97. Groene Specht  ·  Picus viridis
98. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
99. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
100. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

101. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
102. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
103. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

104. Bruine Klauwier  ·  Lanius cristatus 04-03-2017
105. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

106. Ekster  ·  Pica pica
107. Gaai  ·  Garrulus glandarius
108. Kauw  ·  Corvus monedula
109. Roek  ·  Corvus frugilegus
110. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
111. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

112. Goudhaan  ·  Regulus regulus
113. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

114. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
115. Koolmees  ·  Parus major
116. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
117. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
118. Matkop  ·  Poecile montanus
119. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

120. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

121. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
122. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
123. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

124. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
125. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
126. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

127. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

128. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
129. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

130. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
131. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
132. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

133. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
134. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

135. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

136. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

137. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

138. Winterkoning  ·  Troglodytes troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

139. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

140. Merel  ·  Turdus merula
141. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
142. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
143. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
144. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
145. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
146. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
147. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
148. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
149. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
150. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
151. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

152. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

153. Huismus  ·  Passer domesticus
154. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

155. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
156. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
157. Graspieper  ·  Anthus pratensis
158. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
159. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

160. Keep  ·  Fringilla montifringilla
161. Vink  ·  Fringilla coelebs
162. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
163. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
164. Groenling  ·  Chloris chloris
165. Kneu  ·  Linaria cannabina
166. Frater  ·  Linaria flavirostris
167. Putter  ·  Carduelis carduelis
168. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

169. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
170. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
171. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Jelmer Luyckx met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Sneeuwgans360
Draaihals362
Koereiger363
Zwarte Rotgans363
Middelste Bonte Specht364
Kerkuil365
Frater366
Geelpootmeeuw366
Grote Burgemeester366
IJseend366
Velduil366
Witbuikrotgans366
Zwarte Specht366
Kleine Rietgans367
Ransuil367
Sneeuwgors367
Strandleeuwerik367
Zwarte Zee-eend367
Appelvink368
Braamsluiper368

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Jelmer Luyckx niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Groenpootruiter371
Bosruiter370
Roodhalsfuut370
Steltkluut370
Zwarte Stern370
Boompieper369
Grote Gele Kwikstaart369
Grote Stern369
Zwarte Ibis369
Zwartkopmeeuw369
Kleine Strandloper368
Paapje368
Ruigpootbuizerd368
Snor368
Bonte Vliegenvanger367
Jan-van-gent367
Krombekstrandloper367
Patrijs367
Purperreiger367
Regenwulp367

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Jelmer Luyckx per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3

20173

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.