Ranking van Roy Schroor
271 soorten + 1 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 28-12-2017
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 27-02-2015
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
33. Zomertaling  ·  Anas querquedula
34. Slobeend  ·  Anas clypeata
35. Siberische Taling  ·  Anas formosa 13-02-2017
36. Krakeend  ·  Anas strepera
37. Smient  ·  Anas penelope
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
46. Fuut  ·  Podiceps cristatus
47. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
48. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

49. Holenduif  ·  Columba oenas
50. Houtduif  ·  Columba palumbus
51. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
52. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

53. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

54. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

55. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

56. Waterral  ·  Rallus aquaticus
57. Kwartelkoning  ·  Crex crex
58. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
59. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
60. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
61. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

62. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

63. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
64. Parelduiker  ·  Gavia arctica
65. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

66. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
67. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

68. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
69. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
70. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
71. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
72. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
73. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
74. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
75. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
76. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

77. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
78. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

79. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

80. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
81. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

82. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

83. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
84. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

85. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
86. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
87. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 06-08-2016
88. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
89. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
90. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
91. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 19-07-2018
92. Kievit  ·  Vanellus vanellus
93. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

94. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
95. Wulp  ·  Numenius arquata
96. Grutto  ·  Limosa limosa
97. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
98. Steenloper  ·  Arenaria interpres
99. Kanoet  ·  Calidris canutus
100. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
101. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
102. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
103. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
104. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
105. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
106. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
107. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
108. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
109. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
110. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
111. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
112. Witgat  ·  Tringa ochropus
113. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
114. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
115. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 13-06-2016
116. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
117. Bosruiter  ·  Tringa glareola
118. Tureluur  ·  Tringa totanus
119. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
120. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
121. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

122. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
123. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

124. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

125. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
126. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 17-02-2018
127. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
128. Stormmeeuw  ·  Larus canus
129. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
130. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
131. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
132. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
133. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
134. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
135. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
136. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
137. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
138. Visdief  ·  Sterna hirundo
139. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

140. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

141. Wespendief  ·  Pernis apivorus
142. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
143. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
144. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
145. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
146. Sperwer  ·  Accipiter nisus
147. Havik  ·  Accipiter gentilis
148. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
149. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
150. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

151. Steenuil  ·  Athene vidalii
152. Ransuil  ·  Asio otus
153. Velduil  ·  Asio flammeus
154. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

155. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

156. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

157. Draaihals  ·  Jynx torquilla
158. Groene Specht  ·  Picus viridis
159. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
160. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
161. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
162. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

163. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
164. Smelleken  ·  Falco columbarius
165. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
166. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

167. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
168. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

169. Ekster  ·  Pica pica
170. Gaai  ·  Garrulus glandarius
171. Kauw  ·  Corvus monedula
172. Roek  ·  Corvus frugilegus
173. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
174. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
175. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

176. Goudhaan  ·  Regulus regulus
177. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

178. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
179. Koolmees  ·  Parus major
180. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
181. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
182. Matkop  ·  Poecile montanus
183. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

184. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

185. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
186. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
187. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

188. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
189. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
190. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

191. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

192. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

193. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
194. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
195. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
196. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 06-01-2017
197. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
198. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
199. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 04-05-2016
200. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

201. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
202. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
203. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
204. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

205. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
206. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

207. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
208. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
209. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
210. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

211. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

212. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

213. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

214. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
215. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

216. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

217. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

218. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

219. Beflijster  ·  Turdus torquatus
220. Merel  ·  Turdus merula
221. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
222. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
223. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
224. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
225. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 24-09-2016
226. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
227. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
228. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
229. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
230. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
231. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2016
232. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
233. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
234. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
235. Paapje  ·  Saxicola rubetra
236. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
237. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

238. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

239. Huismus  ·  Passer domesticus
240. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

241. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
242. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
243. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
244. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
245. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
246. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
247. Boompieper  ·  Anthus trivialis
248. Graspieper  ·  Anthus pratensis
249. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
250. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

251. Keep  ·  Fringilla montifringilla
252. Vink  ·  Fringilla coelebs
253. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
254. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
255. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
256. Groenling  ·  Chloris chloris
257. Kneu  ·  Linaria cannabina
258. Frater  ·  Linaria flavirostris
259. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
260. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
261. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
262. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
263. Putter  ·  Carduelis carduelis
264. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
265. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

266. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
267. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
268. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 03-09-2016
269. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
270. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 27-12-2015
271. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
272. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Roy Schroor met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Roy Schroor wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Zwartkopgors307
Rosse Waaierstaart334
Siberische Taling349
Aziatische Goudplevier361
Roodkeelnachtegaal363
Grauwe Fitis364
Blauwstaart369
Kleine Topper370
Ross' Meeuw370
Witkopgors370
Graszanger374
Ralreiger375
Pallas' Boszanger377
Kleinst Waterhoen378
Breedbekstrandloper381
Humes Bladkoning382
Ringsnaveleend382
Iberische Tjiftjaf383
Buffelkopeend384
Kleine Geelpootruiter384

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Roy Schroor niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Spotvogel397
Dwergmeeuw395
Kerkuil395
Noordse Stern395
Drieteenmeeuw394
Geelpootmeeuw394
Grauwe Kiekendief394
Wielewaal394
Kleine Jager392
Pontische Meeuw392
Rode Wouw392
Alk391
Grauwe Gors390
Roodpootvalk390
Grote Pieper389
Oehoe389
Zwarte Wouw389
Middelste Jager387
Roze Spreeuw386
Witvleugelstern386

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Roy Schroor per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,8,3,2,0

20152
20168
20173
20182

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.