Ranking van Roy Schroor
274 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 28-12-2017
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
26. Krooneend  ·  Netta rufina
27. Tafeleend  ·  Aythya ferina
28. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
29. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 27-02-2015
30. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
31. Topper  ·  Aythya marila
32. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 26-03-2016
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Siberische Taling  ·  Sibrionetta formosa 13-02-2017
36. Krakeend  ·  Mareca strepera
37. Smient  ·  Mareca penelope
38. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
39. Pijlstaart  ·  Anas acuta
40. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
42. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
43. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

44. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

45. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
46. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
47. Fuut  ·  Podiceps cristatus
48. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
49. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

50. Holenduif  ·  Columba oenas
51. Houtduif  ·  Columba palumbus
52. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
53. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

54. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

55. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

56. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

57. Waterral  ·  Rallus aquaticus
58. Kwartelkoning  ·  Crex crex
59. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
60. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
61. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
62. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

63. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

64. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 24-02-2019

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

65. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
66. Parelduiker  ·  Gavia arctica
67. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

68. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
69. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

70. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
71. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
72. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
73. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
74. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
75. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
76. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
77. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
78. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

79. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
80. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

81. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

82. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
83. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

84. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

85. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
86. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

87. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
88. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
89. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva 06-08-2016
90. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
91. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
92. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
93. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 19-07-2018
94. Kievit  ·  Vanellus vanellus
95. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

96. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
97. Wulp  ·  Numenius arquata
98. Grutto  ·  Limosa limosa
99. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
100. Steenloper  ·  Arenaria interpres
101. Kanoet  ·  Calidris canutus
102. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
103. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
104. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
105. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
106. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
107. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
108. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
109. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
110. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
111. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
112. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
113. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
114. Witgat  ·  Tringa ochropus
115. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
116. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
117. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes 13-06-2016
118. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
119. Bosruiter  ·  Tringa glareola
120. Tureluur  ·  Tringa totanus
121. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
122. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
123. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

124. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
125. Alk  ·  Alca torda
126. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

127. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

128. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
129. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea 17-02-2018
130. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
131. Stormmeeuw  ·  Larus canus
132. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
133. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
134. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
135. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
136. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
137. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
138. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
139. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
140. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
141. Visdief  ·  Sterna hirundo
142. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

143. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

144. Wespendief  ·  Pernis apivorus
145. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
146. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
147. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
148. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
149. Sperwer  ·  Accipiter nisus
150. Havik  ·  Accipiter gentilis
151. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
152. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
153. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

154. Steenuil  ·  Athene vidalii
155. Ransuil  ·  Asio otus
156. Velduil  ·  Asio flammeus
157. Bosuil  ·  Strix aluco
158. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

159. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

160. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

161. Draaihals  ·  Jynx torquilla
162. Groene Specht  ·  Picus viridis
163. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
164. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
165. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
166. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

167. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
168. Smelleken  ·  Falco columbarius
169. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
170. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

171. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
172. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

173. Ekster  ·  Pica pica
174. Gaai  ·  Garrulus glandarius
175. Kauw  ·  Corvus monedula
176. Roek  ·  Corvus frugilegus
177. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
178. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
179. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

180. Goudhaan  ·  Regulus regulus
181. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

182. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
183. Koolmees  ·  Parus major
184. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
185. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
186. Matkop  ·  Poecile montanus
187. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

188. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

189. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
190. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
191. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

192. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
193. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
194. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

195. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

196. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

197. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
198. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
199. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
200. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei 06-01-2017
201. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
202. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
203. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 04-05-2016
204. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

205. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
206. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
207. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
208. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

209. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
210. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

211. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
212. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
213. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
214. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

graszangers  ·  Cisticolidae

215. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

216. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

217. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

218. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
219. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

220. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

221. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

222. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

223. Beflijster  ·  Turdus torquatus
224. Merel  ·  Turdus merula
225. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
226. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
227. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
228. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
229. Rosse Waaierstaart  ·  Cercotrichas galactotes 24-09-2016
230. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
231. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
232. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
233. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
234. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 26-03-2016
235. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus 16-10-2016
236. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
237. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
238. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
239. Paapje  ·  Saxicola rubetra
240. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
241. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

242. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

243. Huismus  ·  Passer domesticus
244. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

245. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
246. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
247. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
248. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
249. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
250. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
251. Boompieper  ·  Anthus trivialis
252. Graspieper  ·  Anthus pratensis
253. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
254. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

255. Keep  ·  Fringilla montifringilla
256. Vink  ·  Fringilla coelebs
257. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
258. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
259. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
260. Groenling  ·  Chloris chloris
261. Kneu  ·  Linaria cannabina
262. Frater  ·  Linaria flavirostris
263. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
264. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
265. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
266. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
267. Putter  ·  Carduelis carduelis
268. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
269. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

270. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
271. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
272. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 03-09-2016
273. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
274. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 27-12-2015
275. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
276. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Roy Schroor met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Roy Schroor wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Zwartkopgors308
Rosse Waaierstaart336
Siberische Taling351
Aziatische Goudplevier362
Roodkeelnachtegaal365
Grauwe Fitis366
Blauwstaart371
Ross' Meeuw371
Witkopgors372
Kleine Topper373
Graszanger375
Ralreiger378
Kleinst Waterhoen380
Pallas' Boszanger381
Breedbekstrandloper383
Korhoen383
Ringsnaveleend385
Buffelkopeend386
Iberische Tjiftjaf386
Kleine Geelpootruiter386

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Roy Schroor niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Spotvogel399
Dwergmeeuw397
Kerkuil397
Noordse Stern397
Drieteenmeeuw396
Geelpootmeeuw396
Grauwe Kiekendief396
Wielewaal396
Rode Wouw395
Kleine Jager394
Pontische Meeuw394
Grauwe Gors392
Roodpootvalk392
Grote Pieper391
Zwarte Wouw391
Middelste Jager389
Roze Spreeuw388
Witvleugelstern388
Blonde Ruiter387
Lachstern387

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Roy Schroor per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,8,3,2,1

20152
20168
20173
20182
20191

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.