Ranking van Kevin Ed Harmsen
158 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
17. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

19. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
20. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

21. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

24. Holenduif  ·  Columba oenas
25. Houtduif  ·  Columba palumbus
26. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
27. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

28. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

29. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

30. Waterral  ·  Rallus aquaticus
31. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
32. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
33. Meerkoet  ·  Fulica atra

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

34. Stormvogeltje  ·  Hydrobates pelagicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

36. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
37. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
38. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
39. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
40. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
41. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

42. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

43. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

44. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

45. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

46. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

47. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
48. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
49. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
50. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

51. Wulp  ·  Numenius arquata
52. Grutto  ·  Limosa limosa
53. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
54. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
55. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
56. Witgat  ·  Tringa ochropus
57. Tureluur  ·  Tringa totanus
58. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
59. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

60. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
61. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

62. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
63. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
64. Stormmeeuw  ·  Larus canus
65. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
66. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
67. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
68. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
69. Visdief  ·  Sterna hirundo
70. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
71. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

72. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

73. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
74. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
75. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
76. Sperwer  ·  Accipiter nisus
77. Havik  ·  Accipiter gentilis
78. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
79. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

80. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

81. Ransuil  ·  Asio otus
82. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

83. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

84. Draaihals  ·  Jynx torquilla
85. Groene Specht  ·  Picus viridis
86. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
87. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
88. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

89. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
90. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
91. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

92. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

93. Ekster  ·  Pica pica
94. Gaai  ·  Garrulus glandarius
95. Kauw  ·  Corvus monedula
96. Roek  ·  Corvus frugilegus
97. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
98. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

99. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

100. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
101. Koolmees  ·  Parus major
102. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
103. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
104. Matkop  ·  Poecile montanus
105. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

106. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
107. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

108. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
109. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
110. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

111. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

112. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

113. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
114. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
115. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

116. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
117. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
118. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
119. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

120. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
121. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

122. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
123. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
124. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
125. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

126. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

127. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

128. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

129. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

130. Beflijster  ·  Turdus torquatus
131. Merel  ·  Turdus merula
132. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
133. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
134. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
135. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
136. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
137. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
138. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
139. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
140. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
141. Paapje  ·  Saxicola rubetra
142. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
143. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

144. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

145. Huismus  ·  Passer domesticus
146. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

147. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
148. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
149. Boompieper  ·  Anthus trivialis
150. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

151. Vink  ·  Fringilla coelebs
152. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
153. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
154. Groenling  ·  Chloris chloris
155. Kneu  ·  Linaria cannabina
156. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

157. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
158. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Kevin Ed Harmsen met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Stormvogeltje255
Papegaaiduiker329
Grauwe Fitis379
Amerikaanse Smient384
Alk407
Kwak409
Draaihals411
Grote Karekiet414
Kwartel414
Noordse Stern414
Flamingo415
Kleine Rietgans415
Porseleinhoen415
Zomertortel415
Grauwe Kiekendief416
Kerkuil416
Braamsluiper417
Cetti's Zanger417
Kleine Bonte Specht417
Nachtegaal417

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Kevin Ed Harmsen niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Baardman420
Bonte Strandloper420
Bosruiter420
Brilduiker420
Geoorde Fuut420
Grauwe Vliegenvanger420
Groenpootruiter420
Grote Gele Kwikstaart420
Grote Lijster420
Grote Zaagbek420
Krooneend420
Pijlstaart420
Sijs420
Steenloper420
Wilde Zwaan420
Eider419
Kanoet419
Kleine Zwaan419
Oeverpieper419
Regenwulp419

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Kevin Ed Harmsen per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.