Ranking van Danny Bregman
264 soorten + 7 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 23-02-2011
19. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
20. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Krooneend  ·  Netta rufina
26. Tafeleend  ·  Aythya ferina
27. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
28. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 11-02-2015
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Krakeend  ·  Mareca strepera
34. Smient  ·  Mareca penelope
35. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
36. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
37. Pijlstaart  ·  Anas acuta
38. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

39. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
40. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

41. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
42. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
43. Fuut  ·  Podiceps cristatus
44. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
45. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

46. Holenduif  ·  Columba oenas
47. Houtduif  ·  Columba palumbus
48. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 28-02-2019
49. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

50. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

51. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

52. Waterral  ·  Rallus aquaticus
53. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
54. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
55. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
56. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

57. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
58. Parelduiker  ·  Gavia arctica
59. IJsduiker  ·  Gavia immer

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

60. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

61. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
62. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

63. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
64. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
74. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

75. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

76. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
77. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

78. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
79. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 25-07-2018
83. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 28-06-2019
84. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
86. Wulp  ·  Numenius arquata
87. Grutto  ·  Limosa limosa
88. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
89. Steenloper  ·  Arenaria interpres
90. Kanoet  ·  Calidris canutus
91. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
92. Siberische Strandloper  ·  Calidris acuminata 06-09-2015
93. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
94. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
95. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
96. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
97. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
98. Bonapartes Strandloper  ·  Calidris fuscicollis 04-09-2016
99. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
100. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
101. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
102. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
103. Witgat  ·  Tringa ochropus
104. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
105. Grote Geelpootruiter  ·  Tringa melanoleuca 23-02-2011
106. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
107. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
108. Bosruiter  ·  Tringa glareola
109. Tureluur  ·  Tringa totanus
110. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

113. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
114. Kleine Alk  ·  Alle alle
115. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

116. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

117. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
118. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
119. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
120. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
121. Stormmeeuw  ·  Larus canus
122. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
123. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
124. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
125. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
126. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
127. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
128. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
129. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
130. Visdief  ·  Sterna hirundo
131. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

132. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

133. Wespendief  ·  Pernis apivorus
134. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
135. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
136. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
137. Sperwer  ·  Accipiter nisus
138. Havik  ·  Accipiter gentilis
139. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
140. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
141. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
142. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

143. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

144. Ransuil  ·  Asio otus
145. Velduil  ·  Asio flammeus
146. Bosuil  ·  Strix aluco
147. Sneeuwuil  ·  Bubo scandiacus 26-12-2008
148. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

149. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

150. Draaihals  ·  Jynx torquilla
151. Groene Specht  ·  Picus viridis
152. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
153. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
154. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
155. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

156. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
157. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
158. Smelleken  ·  Falco columbarius
159. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
160. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

161. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

162. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
163. Turkestaanse Klauwier  ·  Lanius phoenicuroides 14-11-2014
164. Klapekster  ·  Lanius excubitor
165. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

166. Ekster  ·  Pica pica
167. Gaai  ·  Garrulus glandarius
168. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 19-03-2019
169. Kauw  ·  Corvus monedula
170. Roek  ·  Corvus frugilegus
171. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
172. Schildraaf  ·  Corvus albus 15-08-2019
173. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

174. Goudhaan  ·  Regulus regulus
175. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

176. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
177. Koolmees  ·  Parus major
178. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
179. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
180. Matkop  ·  Poecile montanus
181. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

182. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

183. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
184. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
185. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 05-11-2019
186. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava
187. Kortteenleeuwerik  ·  Calandrella brachydactyla 13-01-2008
188. Kalanderleeuwerik  ·  Melanocorypha calandra 25-04-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

189. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
190. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
191. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

192. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

193. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

194. Kroonboszanger  ·  Phylloscopus coronatus 22-10-2016
195. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
196. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
197. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
198. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
199. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 21-06-2009
200. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

201. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
202. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
203. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
204. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

205. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
206. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

207. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
208. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
209. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
210. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
211. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
212. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

213. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

214. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

215. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
216. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

217. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

218. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

219. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

220. Beflijster  ·  Turdus torquatus
221. Merel  ·  Turdus merula
222. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis 27-01-2018
223. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
224. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
225. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
226. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
227. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
228. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
229. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
230. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
231. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
232. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
233. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
234. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
235. Paapje  ·  Saxicola rubetra
236. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
237. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

238. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

239. Huismus  ·  Passer domesticus
240. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

241. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
242. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
243. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
244. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
245. Boompieper  ·  Anthus trivialis
246. Graspieper  ·  Anthus pratensis
247. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
248. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
249. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

250. Keep  ·  Fringilla montifringilla
251. Vink  ·  Fringilla coelebs
252. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
253. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
254. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
255. Groenling  ·  Chloris chloris
256. Kneu  ·  Linaria cannabina
257. Frater  ·  Linaria flavirostris
258. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
259. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
260. Putter  ·  Carduelis carduelis
261. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

262. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
263. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
264. Zwartkopgors  ·  Emberiza melanocephala 04-09-2016
265. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
266. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
267. Witkopgors  ·  Emberiza leucocephalos 04-03-2018
268. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
269. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla
270. Bosgors  ·  Emberiza rustica
271. Baltimoretroepiaal  ·  Icterus galbula 16-01-2010

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Danny Bregman met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Danny Bregman wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Kalanderleeuwerik251
Kroonboszanger270
Baltimoretroepiaal318
Zwartkopgors320
Kortteenleeuwerik339
Bosgors342
Turkestaanse Klauwier344
Siberische Strandloper358
Grote Geelpootruiter360
Bonapartes Strandloper370
Zwartkeellijster370
Sneeuwuil373
Noordse Pijlstormvogel381
Amerikaanse Smient386
Witkopgors389
Terekruiter390
Roodkeelpieper395
Ortolaan397
Kleine Alk398
Iberische Tjiftjaf401

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Danny Bregman niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kleine Strandloper422
Morinelplevier421
Steenuil421
Dwergstern420
Grauwe Kiekendief420
Kraanvogel420
Grote Zee-eend419
Zomertortel419
Flamingo418
Grote Karekiet418
Nachtzwaluw418
Noordse Kwikstaart418
Noordse Stern418
Bonte Kraai417
Grote Burgemeester416
Engelse Kwikstaart415
Grote Jager415
Kleine Jager415
Strandplevier415
Witwangstern415

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Danny Bregman per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,1,1,2,0,0,1,2,3,0,3,7

20082
20091
20101
20112
20141
20152
20163
20183
20197

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.