Ranking van Matthew Sprangers
247 soorten + 10 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Ross' Gans  ·  Anser rossii 11-01-2020
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 12-02-2018
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus 11-01-2020
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
30. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 07-11-2019
31. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
32. Topper  ·  Aythya marila
33. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
34. Slobeend  ·  Spatula clypeata
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

40. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
41. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

42. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
43. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
44. Fuut  ·  Podiceps cristatus
45. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
46. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

47. Holenduif  ·  Columba oenas
48. Houtduif  ·  Columba palumbus
49. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
50. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis 27-01-2019
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
58. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

59. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

60. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax 11-02-2019
61. Grote Trap  ·  Otis tarda 11-01-2020

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

62. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

63. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

64. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
65. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
66. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
67. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
68. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
69. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

70. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
71. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

72. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

73. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

74. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

75. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
76. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

77. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
78. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
79. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
80. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
81. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
82. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus 17-07-2018
83. Grijskopkievit  ·  Vanellus cinereus 27-06-2019
84. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

85. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus 25-12-2019
86. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
87. Wulp  ·  Numenius arquata
88. Grutto  ·  Limosa limosa
89. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
90. Steenloper  ·  Arenaria interpres
91. Kanoet  ·  Calidris canutus
92. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
93. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
94. Steltstrandloper  ·  Calidris himantopus 19-08-2019
95. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
96. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
97. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
98. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
99. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
100. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
101. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
102. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
103. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
104. Witgat  ·  Tringa ochropus
105. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
106. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
107. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
108. Bosruiter  ·  Tringa glareola
109. Tureluur  ·  Tringa totanus
110. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
111. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
112. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

113. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
114. Alk  ·  Alca torda
115. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

116. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
117. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

118. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
119. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
120. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
121. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
122. Stormmeeuw  ·  Larus canus
123. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
124. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
125. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
126. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
127. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
128. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
129. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
130. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
131. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
132. Visdief  ·  Sterna hirundo
133. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
134. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

135. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

136. Wespendief  ·  Pernis apivorus
137. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
138. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
139. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
140. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
141. Sperwer  ·  Accipiter nisus
142. Havik  ·  Accipiter gentilis
143. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
144. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
145. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
146. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

147. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

148. Steenuil  ·  Athene vidalii
149. Ransuil  ·  Asio otus
150. Velduil  ·  Asio flammeus
151. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

152. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

153. Groene Specht  ·  Picus viridis
154. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
155. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
156. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

157. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
158. Smelleken  ·  Falco columbarius
159. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
160. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

161. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

162. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
163. Klapekster  ·  Lanius excubitor
164. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

165. Ekster  ·  Pica pica
166. Gaai  ·  Garrulus glandarius
167. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes 27-11-2018
168. Kauw  ·  Corvus monedula
169. Roek  ·  Corvus frugilegus
170. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
171. Schildraaf  ·  Corvus albus 30-05-2019
172. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

173. Goudhaan  ·  Regulus regulus
174. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

175. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

176. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
177. Koolmees  ·  Parus major
178. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
179. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
180. Matkop  ·  Poecile montanus
181. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

182. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

183. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
184. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
185. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 07-11-2019

zwaluwen  ·  Hirundinidae

186. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
187. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
188. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

189. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

190. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

191. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
192. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
193. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
194. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
195. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

196. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
197. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
198. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
199. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

200. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
201. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

202. Grote Vale Spotvogel  ·  Hippolais languida 13-10-2019
203. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
204. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
205. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
206. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

207. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

208. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

209. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

210. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

211. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

212. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

213. Beflijster  ·  Turdus torquatus
214. Merel  ·  Turdus merula
215. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
216. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
217. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
218. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
219. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
220. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
221. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
222. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
223. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
224. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
225. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
226. Paapje  ·  Saxicola rubetra
227. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
228. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

229. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

230. Huismus  ·  Passer domesticus
231. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

232. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
233. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
234. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
235. Witkeelkwikstaart  ·  Motacilla cinereocapilla 19-05-2018
236. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
237. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
238. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
239. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
240. Boompieper  ·  Anthus trivialis
241. Graspieper  ·  Anthus pratensis
242. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
243. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

244. Keep  ·  Fringilla montifringilla
245. Vink  ·  Fringilla coelebs
246. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
247. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
248. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
249. Groenling  ·  Chloris chloris
250. Kneu  ·  Linaria cannabina
251. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
252. Putter  ·  Carduelis carduelis
253. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

254. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
255. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
256. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
257. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Matthew Sprangers met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Witkeelkwikstaart301
Steltstrandloper365
Siberische Boompieper381
Oosterse Tortel387
Pallas' Boszanger402
Buidelmees405
Buffelkopeend406
Kleine Trap406
Notenkraker409
Blonde Ruiter410
Witvleugelstern410
Slangenarend411
Roodkopklauwier412
Zwarte Zeekoet412
Poelruiter414
Roodmus414
Grauwe Gors415
Rosse Franjepoot416
Alk417
Grote Barmsijs417

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Matthew Sprangers niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Kruisbek425
Flamingo422
Frater422
Middelste Bonte Specht422
Grote Karekiet421
IJsduiker421
Strandleeuwerik421
Bonte Kraai420
Kleine Barmsijs420
Kuifaalscholver420
Grote Burgemeester419
Kleine Burgemeester419
Kleine Rietgans419
Parelduiker419
Draaihals416
Kwak416
Oehoe416
Reuzenstern416
Steppekiekendief416
Strandplevier416

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Matthew Sprangers per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,4,9,3

20184
20199
20203

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.